Lepingu objektiks on Müüja omandis olev [*] OÜ (edaspidi nimetatud OÜ) osa nimiväärtusega [*]  (summa sõnadega) eurot (edaspidi Osa), mis moodustab [*] % (protsent sõnadega) OÜ osakapitalist ja osadega esindatud häältest.