Kuu: september 2020

X kaebus Tartu Vangla vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks

Tartu Vangla jättis 4. detsembri 2017. a otsusega rahuldamata kaebaja taotluse, milles ta soovis 10 eurot kahjuhüvitist iga päeva eest, mil ta pidi alates 1. oktoobrist 2017 ilma suitsuta olemise tõttu piinlema. Tartu Vangla selgitas, et vangla tegevus ei olnud õigusvastane, kuna 1. oktoobrist 2017 kehtima hakanud Tartu Vangla direktori 11. veebruari 2013. a käskkirja nr 1-1-/27 „Tartu Vangla kodukord“ (vangla kodukord) p 2.3 kohaselt on Tartu Vangla territooriumil suitsetamine keelatud. Samuti on samal kuupäeval jõustunud justiitsministri 6. oktoobri 2016. a määrusega nr 21 muudetud 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ (VSKE) § 641 punkti 31, mille kohaselt on kinnipeetavale vanglas keelatud suitsetatavad tubakatooted ja esemed, millest ja mille abil on võimalik suitsetatavaid tubakatooteid kokku panna või neid suitsetada.

Vladimir Braše hagi Natalja Kogani vastu 13 000 euro saamiseks. Teistmine

Vladimir Braše (hageja) esitas Natalja Kogani (kostja) vastu hagi 13 000 euro saamiseks, sest ta osutas kostjale novembrist 2007 juunini 2015 õigusabiteenuseid, muu hulgas esindas ta kostjat kriminaal- ja tsiviilasjade menetluses. Harju Maakohus rahuldas 24. aprilli 2019. a tagaseljaotsusega hagi, mõistis kostjalt hageja kasuks välja võlgnevusena 13 000 eurot ning menetluskuluna 69 euro 68 sendi suuruse kohtutäituri tasu ja VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras viivise sellelt alates lahendi jõustumisest kuni nõude täitmiseni. Kostjalt mõisteti riigituludesse välja 650 eurot hageja riigilõivuvabastuse eest ning VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras viivis sellelt.

Nõuandeid veebi ligipääsetavaks muutmiseks

Euroopa Liidu ligipääsetavuse direktiivi nõuete kohaselt peavad veebilehed ja mobiilirakendused vastama WCAG 2.1 standardi AA tasemele. See tähendab, et võimalikult paljud ühiskonna liikmed (sh puuetega inimesed, eakad ja lapsed) saavad veebilehti ja rakendusi kasutada. Ligipääsetav veeb AA...

​Kohtute haldamise nõukoda arutas kohtureformi teemat

PRESSITEADE 10.09.2020 Kohtute haldamise nõukoda (KHN) andis nõusoleku Harju maakohtu ja Pärnu maakohtu uue esimehe nimetamiseks ning arutas muuhulgas kohtute eelarve, kohtuarendamise väljatöötamiskavatsuse, kohtute avalikkusega suhtlemise ja paberivaba tsiviil-ja halduskohtumenetluse teemadel....