Kuu: jaanuar 2021

Lõppsätted

Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Puhkus

Juhatuse liikme aasta puhkuse pikkus on kakskümmend kaheksa (28) kalendripäeva.

Tasu ja hüvitised

Juhatuse liikme tasu suurus (edaspidi: Tasu) on vastavalt Ühingu osanike [otsuse kuupäev] otsusele [tasu suurus] eurot.

Juhatuse liikme kohustused

Juhatuse liige osaleb Ühingu juhatuse kollegiaalses tegevuses, Ühingu esindamisel ja juhtimisel kooskõlas äriseadustiku ning Ühingu põhikirjaga ning Ühingu osanike ja juhatuse (edaspidi eraldi või ühiselt: Juhtimisorganid) otsustega kehtestatud tingimustel ja korras.

Isikuandmetega mustkunsti ei tehta

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis kirjutab tänases Postimehe arvamusloos, et kui mustkunstnik saab enamjaolt meilt aplausi näiteks selle eest, kui ta musta eesriide taga publikult saadud jänesest võlub välja hundipere, siis andmetöötleja sellistele mustkunstitrikkidele ei tahaks kuidagi aplodeerida.

Tasu

Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu [tasu summa] eurot (edaspidi Tasu). Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt Tasu maksmist alates Töö vastuvõtmisest Tellija poolt.