LAHEND

2-1-22-99

Tallinna Ringkonnakohtu otsusega on tuvastatud, et Tallinna Linnavalitsuse 19. juuli 1991. a korraldusega nr 599-k eraldati Lilien Loik”ile korter elamukooperatiivis Kalda (EK Kalda) asukohaga Tallinnas Katleri 3-40. Selle korralduse alusel väljastas Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsuse Elamukooperatiivide Organiseerimise Osakond orderi nr 595, millele oli perekonnaliikmena märgitud L. Loik”i tädi Florence-Silvia Lutkat. EK Kalda osamaksuna on tasutud 19 300 rubla. EK Kalda põhikiri registreeriti Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsuses 20. septembril 1988. a. EK Kalda õigusjärglaseks on Elamuühistu (EÜ) Kalda, kelle põhikiri registreeriti Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 22. oktoobri 1993. a korraldusega nr 41.

OÜ Pro Beauté hagi Natalia Batalina vastu raha tasumise nõudes

Hagiavalduse kohaselt sõlmisid hageja ja kostja 3. augustil 2015 töölepingu. Pooled leppisid kokku,  et hageja ostab sülearvuti ja kostja hüvitab selle soetusmaksumuse talle osamaksetena. Samuti  leppisid pooled kokku, et kui töölepingu kehtivuse ajal tekib kostjal õigus saada tulemustasu, on  kostjal õigus tasumisele kuuluvad osamaksed tulemustasuga tasaarvestada. Tööleping lõppes 10. mail  2017. Hageja palus kostjal arvuti tagastada. Kostja ei ole hagejale arvuti eest midagi maksnud ega ole  ka arvutit tagastanud. Samuti ei teeninud kostja tulemustasu, millega saaks arvuti maksumuse tasaarvestada. Hageja nõuab kostjalt lepingu täitmist ehk arvuti soetusmaksumuse (1131 eurot  84 senti) tasumist, samuti tasumisega viivitamisest tulenevat viivist.

X kaebus Tartu Vangla vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks

Tartu Vangla jättis 4. detsembri 2017. a otsusega rahuldamata kaebaja taotluse, milles ta soovis 10 eurot kahjuhüvitist iga päeva eest, mil ta pidi alates 1. oktoobrist 2017 ilma suitsuta olemise tõttu piinlema. Tartu Vangla selgitas, et vangla tegevus ei olnud õigusvastane, kuna 1. oktoobrist 2017 kehtima hakanud Tartu Vangla direktori 11. veebruari 2013. a käskkirja nr 1-1-/27 „Tartu Vangla kodukord“ (vangla kodukord) p 2.3 kohaselt on Tartu Vangla territooriumil suitsetamine keelatud. Samuti on samal kuupäeval jõustunud justiitsministri 6. oktoobri 2016. a määrusega nr 21 muudetud 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ (VSKE) § 641 punkti 31, mille kohaselt on kinnipeetavale vanglas keelatud suitsetatavad tubakatooted ja esemed, millest ja mille abil on võimalik suitsetatavaid tubakatooteid kokku panna või neid suitsetada.

Vladimir Braše hagi Natalja Kogani vastu 13 000 euro saamiseks. Teistmine

Vladimir Braše (hageja) esitas Natalja Kogani (kostja) vastu hagi 13 000 euro saamiseks, sest ta osutas kostjale novembrist 2007 juunini 2015 õigusabiteenuseid, muu hulgas esindas ta kostjat kriminaal- ja tsiviilasjade menetluses. Harju Maakohus rahuldas 24. aprilli 2019. a tagaseljaotsusega hagi, mõistis kostjalt hageja kasuks välja võlgnevusena 13 000 eurot ning menetluskuluna 69 euro 68 sendi suuruse kohtutäituri tasu ja VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras viivise sellelt alates lahendi jõustumisest kuni nõude täitmiseni. Kostjalt mõisteti riigituludesse välja 650 eurot hageja riigilõivuvabastuse eest ning VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras viivis sellelt.

M.I. hagi A.I. vastu elatise saamiseks

M.I. (laps; hageja) esitas 25. aprillil 2018 Harju Maakohtule hagi, milles palus A.I-lt (isa; kostja) välja mõista miinimummääras elatise alates 25. aprillist 2018. Hagiavalduse kohaselt lahutati kostja ja N.I. (ema) abielu 2017. a novembris. Kostja viibib alates 2015. a-st vanglas ega toeta last majanduslikult. Kostja peaks vanglast vabanema 2023. a. Lapse kasvatamise vältimatud kulud on toidu-, elamispinna-, lasteaia-, trenni-, riiete-, jalatsite-, tervise-, hügieenivahendite, majapidamistarvete, sünnipäevade pidamise ja neil osalemise ning harrastustega tegelemise kulud. Emal on raske üksinda kanda kasvava lapse ülalpidamise kulusid.

ERIAL EHITUS OÜ (asutamisel) määruskaebus Tartu Maakohtu registriosakonna 26. novembri 2019. a kandemääruse nr Ä50131604 peale

Avaldaja esitas maakohtu registriosakonnale kandeavalduse äriühingu äriregistrisse kandmiseks. Kohtunikuabi jättis avalduse rahuldamata ja andis tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Avaldaja määratud tähtajaks puudusi ei kõrvaldanud. Maakohtu registriosakond jättis kandeavalduse rahuldamata. Avaldaja esitas määruskaebuse, mille registriosakond jättis rahuldamata ja edastas maakohtule. Maakohus jättis kaebuse rahuldamata ja edastas kaebuse ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis kaebuse rahuldamata. Avaldaja esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Töövaidluskomisjoni otsus 4-1/944/20

xxx (edaspidi avaldaja või töötaja) esitas 15.04.2020 töövaidluskomisjonile avalduse Ferm Trans  & ETC OÜ (edaspidi vastaspool või tööandja) vastu. Avaldaja palus tuvastada töösuhte lõppemise töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg 2 alusel  14.03.2020, teha vastavad kanded töötamise registris ning mõista tööandjalt avaldaja kasuks välja  hüvitis TLS § 100 lg 4 alusel töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses netosummas 2 100 eurot.

Töövaidluskomisjoni otsus 4-1/1/17

Töötasin ajavahemikul 26.09.2016-13.10.2016 Vitalko Grupp OÜ heaks. Vitalko Grupp OÜ tegi  alltöövõttu Eviko AS objektidel xxx. Vitalko Grupi juhatuse liikme xxxsõnul on palga väljamaksmise  takistuseks Eviko ASilt saamata rahad. Kätte olen saanud 23 töötunni pealt, ülejäänud tasu on  saamata.

Töövaidluskomisjoni otsus 4-1/3/17

Avaldaja, xxx(töötaja), töötas OÜ-s Cellin Technologies (tööandja) tähtajatu töölepingu nr 120214  alusel alates 12.02.2014 rakubioloog-rakutehnoloogia teaduri ametikohal töötasuga 1600 eurot  kuus. Avaldaja esitas tööandjale 15.11.2016 e-kirjaga töölepingu ülesütlemisavalduse töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg 2 p 2 alusel ja ütles lepingu üles 18.11.2016. Tööandja on oluliselt viivitanud töötasu  maksmisega ja jätnud maksmata töötasu alates septembrist.