Tartu Vangla jättis 4. detsembri 2017. a otsusega rahuldamata kaebaja taotluse, milles ta soovis 10 eurot kahjuhüvitist iga päeva eest, mil ta pidi alates 1. oktoobrist 2017 ilma suitsuta olemise tõttu piinlema. Tartu Vangla selgitas, et vangla tegevus ei olnud õigusvastane, kuna 1. oktoobrist 2017 kehtima hakanud Tartu Vangla direktori 11. veebruari 2013. a käskkirja nr 1-1-/27 „Tartu Vangla kodukord“ (vangla kodukord) p 2.3 kohaselt on Tartu Vangla territooriumil suitsetamine keelatud. Samuti on samal kuupäeval jõustunud justiitsministri 6. oktoobri 2016. a määrusega nr 21 muudetud 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ (VSKE) § 641 punkti 31, mille kohaselt on kinnipeetavale vanglas keelatud suitsetatavad tubakatooted ja esemed, millest ja mille abil on võimalik suitsetatavaid tubakatooteid kokku panna või neid suitsetada.