Tsiviilasi

OÜ Pro Beauté hagi Natalia Batalina vastu raha tasumise nõudes

Hagiavalduse kohaselt sõlmisid hageja ja kostja 3. augustil 2015 töölepingu. Pooled leppisid kokku,  et hageja ostab sülearvuti ja kostja hüvitab selle soetusmaksumuse talle osamaksetena. Samuti  leppisid pooled kokku, et kui töölepingu kehtivuse ajal tekib kostjal õigus saada tulemustasu, on  kostjal õigus tasumisele kuuluvad osamaksed tulemustasuga tasaarvestada. Tööleping lõppes 10. mail  2017. Hageja palus kostjal arvuti tagastada. Kostja ei ole hagejale arvuti eest midagi maksnud ega ole  ka arvutit tagastanud. Samuti ei teeninud kostja tulemustasu, millega saaks arvuti maksumuse tasaarvestada. Hageja nõuab kostjalt lepingu täitmist ehk arvuti soetusmaksumuse (1131 eurot  84 senti) tasumist, samuti tasumisega viivitamisest tulenevat viivist.

Vladimir Braše hagi Natalja Kogani vastu 13 000 euro saamiseks. Teistmine

Vladimir Braše (hageja) esitas Natalja Kogani (kostja) vastu hagi 13 000 euro saamiseks, sest ta osutas kostjale novembrist 2007 juunini 2015 õigusabiteenuseid, muu hulgas esindas ta kostjat kriminaal- ja tsiviilasjade menetluses. Harju Maakohus rahuldas 24. aprilli 2019. a tagaseljaotsusega hagi, mõistis kostjalt hageja kasuks välja võlgnevusena 13 000 eurot ning menetluskuluna 69 euro 68 sendi suuruse kohtutäituri tasu ja VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras viivise sellelt alates lahendi jõustumisest kuni nõude täitmiseni. Kostjalt mõisteti riigituludesse välja 650 eurot hageja riigilõivuvabastuse eest ning VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras viivis sellelt.

M.I. hagi A.I. vastu elatise saamiseks

M.I. (laps; hageja) esitas 25. aprillil 2018 Harju Maakohtule hagi, milles palus A.I-lt (isa; kostja) välja mõista miinimummääras elatise alates 25. aprillist 2018. Hagiavalduse kohaselt lahutati kostja ja N.I. (ema) abielu 2017. a novembris. Kostja viibib alates 2015. a-st vanglas ega toeta last majanduslikult. Kostja peaks vanglast vabanema 2023. a. Lapse kasvatamise vältimatud kulud on toidu-, elamispinna-, lasteaia-, trenni-, riiete-, jalatsite-, tervise-, hügieenivahendite, majapidamistarvete, sünnipäevade pidamise ja neil osalemise ning harrastustega tegelemise kulud. Emal on raske üksinda kanda kasvava lapse ülalpidamise kulusid.

ERIAL EHITUS OÜ (asutamisel) määruskaebus Tartu Maakohtu registriosakonna 26. novembri 2019. a kandemääruse nr Ä50131604 peale

Avaldaja esitas maakohtu registriosakonnale kandeavalduse äriühingu äriregistrisse kandmiseks. Kohtunikuabi jättis avalduse rahuldamata ja andis tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Avaldaja määratud tähtajaks puudusi ei kõrvaldanud. Maakohtu registriosakond jättis kandeavalduse rahuldamata. Avaldaja esitas määruskaebuse, mille registriosakond jättis rahuldamata ja edastas maakohtule. Maakohus jättis kaebuse rahuldamata ja edastas kaebuse ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis kaebuse rahuldamata. Avaldaja esitas määruskaebuse Riigikohtule.