Avaldus

Teade töölepingu lõpetamise kohta (koondamisteade)

Käesolevaga teatab [tööandja nimi] (registrikood: [tööandja registrikood]), et lõpetab ühepoolselt teie ja [tööandja] vahel sõlmitud töölepingu. Töölepingu lõpetamise aluseks on Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (TLS) § 89 lg 1 (koondamine).

Võlatunnistus

Võlatunnistus on leping, millega lubatakse kohustuste täitmist selliselt, et lubadusega luuakse iseseisev kohustus või millega tunnistatakse kohustuse olemasolu.