Leping

Laenuleping

Väga lihtne ja lakooniline tähtajaline laenuleping, mis fikseerib laenusumma, tähtaja ja viivise määra.

Laenuleping

Lihtne tähtajaline laenuleping, mis fikseerib mh laenusumma, tähtaja, viivise, kohustuse täitmise järjekorra ja viite tagatislepingule.

Option Agreement

The Issuer hereby grants to the Option Holder the Options set out in Schedule 1. The Option Holder acquires the Options from the moment of signing of this Agreement.

Koolitusteenuse leping

Lepingu objektiks on Koolitaja poolt läbiviidav [keele nimetus] keele õpe (edaspidi “Koolitus”).

Äriruumide üürileping

Lepingu esemeks on Äriruumid, mis asuvad Tallinnas aadressil [*], paiknedes [*] ([*]) korruselise Hoone [*] korrusel. Äriruumide asendiplaan on lepingu lisa 1.

Laenu allutamise leping

Laenuandja 1 ja Laenuandja 2 sõlmisid käesoleva laenu allutamise lepingu (edaspidi “Leping”) eesmärgiga allutada Laenulepingust 1 tulenevad nõuded  Laenulepingust 2 tulenevatele nõuetele.

Aktsionäride leping

Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ja käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

Supply Agreement

The Parties shall agree upon quantity, measures, production materials and quality of the product in Appendix 1 of the Contract. The Parties shall also enclose the draft of each single object to Appendix 1 of the Contact.

Tarneleping (rahvusvaheline)

Toodete hulga, mõõdud, valmistamise materjalid ja kvaliteedi lepivad pooled kokku lepingu lisas 1. Pooled lisavad lepingu lisale 1 iga üksiku objekti eskiisi.

Müügilepingu raamleping

Lepinguga annab müüja ostjale üle ostja tellitud asja(d) (edaspidi kaup) ning ostja tasub müüjale kauba eest ja võtab selle vastu.

Töövõtuleping eraisikuga

Tellija tellib ja Töövõtja teostab Lepingu tingimuste kohaselt järgmise töö: [teostatava töö kirjeldus] (edaspidi Töö). Töö täpsem kirjeldus on toodud Lepingu lisas 1.