Privaatsustingimused

Viimati uuendatud 29.01.2021

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi “Privaatsustingimused”) kirjeldab viisi, kuidas Magilex Digital OÜ (registrikood 16129078, edaspidi “Magilex”)  töötleb Kasutajate ja kõigi teiste andmesubjektide isikuandmeid seoses Magilexi teenustega. Kõiki käesolevas dokumendis kasutatud suure algustähega mõisteid kasutatakse samas tähenduses nagu teenusetingimustes.

Isikuandmete all tuleb mõista igasugust teavet, mis puudutab tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut (andmesubjekti).Tingimustes kirjeldatud juhtudel tegutseme teie isikuandmete vastutava töötlejana ja vastutame nende töötlemise eest.

Andmete kogumise viisid.  Kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel:

 • Kasutaja annab meile enda isikuandmed ise;
 • Kasutaja isikuandmed annab meile teine kasutaja;
 • Kasutaja isikuandmed annab meile kolmas isik;
 • oleme teie isikuandmeid kogunud automaatselt.

Kogutavad andmed ja töötlemise eesmärk.  Töötleme isikuandmeid Teenuste osutamise või nende parema osutamise eesmärgil. See hõlmab kasutajatoe osutamist ja Kasutajaga ühenduse võtmist muudel Veebilehe ja Teenustega seotud põhjustel. Eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • nimi ja e-posti aadress;
 • Tasu maksmisega seotud andmed;
 • Veebilehe ja Teenuste kasutamisega seotud andmed.

Volitatud andmetetöötlejad. Võime isikuandmete töötlemiseks kasutada hoolikalt valitud teenuseosutajaid (volitatud andmetetöötlejaid - näiteks makselahenduste teenuse pakkuja), kuid jääme seejuures vastutavaks Kasutaja isikuandmete õiguspärase töötlemise eest. Kui vajate täpsemat infot Volitatud andmetöötlejate kohta on täpsemat info saamiseks tuleb pöörduda Magilexi poole alltoodud juhiseid järgides.

Kolmandad isikud. Jagame isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on lubatud käesolevate Privaatsustingimustega, kui see on nõutud kehtiva õiguse alusel või teie nõusolekul. Edastame teie isikuandmeid väljapoole EL-i ja säilitame neid seal ainult siis, kui andmete saaja asub riigis, kus isikuandmete kaitse on tagatud adekvaatsel tasemel või kui on muul viisil tagatud EL-is kehtivate nõuete täitmine isikuandmete edastamise kohta väljapoole EL-i. Kui vajate täpsemat teavet teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole EL-i, siis palun pöörduge Magilexi poole alltoodud juhiseid järgides.

Turvalisus. Rakendame isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse (i) tehnika taset, (ii) juurutamise kulusid, (iii) töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning (iv) kantavaid riske. Sellised turvameetmed hõlmavad muuhulgas krüptitud säilitamist ja ligipääsu reguleerimist.

Andmete säilitamine. Säilitame isikuandmeid nii kaua kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil, nii kaua kuni on vajalik kaitsta meie huve või nii kaua kuni seda nõuavad kohalduvad õigusaktid.

Kasutaja õigused. Rikkumise kahtluse korral on Kasutajal õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele või kohtule.Kasutajal on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitse eeskirjadega nõutud ulatuses, sealhulgas:

 • ligipääsu taotlemine oma isikuandmetele;
 • koopia saamine oma isikuandmetest;
 • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimine;
 • isikuandmete kustutamine;
 • isikuandmete töötlemise piiramine;
 • isikuandmete ülekandmine.

Privaatsustingimuste muutmine. Isikuandmete töötlemise praktika muutumisel või kui tekib vajadus Privaatsustingimuste kooskõlla viimiseks kehtiva õiguse või kohtupraktika või pädeva asutuse suunistega, on Magilexil õigus Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta. Sellisel juhul teavitame Kasutajaid mõistliku aja võrra enne muudatuste jõustumist e-posti teel või avaldades vastavasisulise teate Veebilehel.

Kohalduv õigus. Käesolevatele Privaatsustingimustele kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

Kontaktandmed. Juhul, kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui soovite rakendada andmesubjekti õigusi, võtke meiega palun ühendust e-posti teel aadressil info@magilex.ee.