Teenusetingimused

Viimati uuendatud: 29.01.2021

Käesolevad teenusetingimused (edaspidi “Tingimused“) reguleerivad Magilex Digital OÜ (edaspidi “Magilex“) pakutavate veebipõhiste teenuste kasutamist (sh aadressil jurist.magilex.ee asuv veebileht (edaspidi “Veebileht”), veebi- või mobiilirakendused ja muud digitaalsed teenuses), mis viitavad käesolevatele Tingimustele (edaspidi “Teenused“). Käesolevad Tingimused moodustavad siduva kokkuleppe ja lepingu teie või teie poolt esindatava üksuse (edaspidi “Kasutaja”) ja Magilexi vahel. Kasutajaks loetakse igaüks kes külastab, sirvib või muul viisil kasutab Veebilehte.  

Käesolevad Tingimused viitavad ka meie privaatsustingimustele (edaspidi “Privaatsustingimused“), mis on siia lisatud viitena ja mis samuti kehtivad Teenuste kasutamisel ja milles on sätestatud Kasutaja poolt avaldatud isikuandmete kasutamise põhimõtted. 

Veebilehe ja Teenuste kasutamist reguleerivad kasutamise ajal kehtivad Tingimused. Palun võtke arvesse, et võime tingimusi omal äranägemisel aeg-ajalt uuendada. Kui teeme Tingimustesse olulisi muudatusi, teavitame teid sellest enne muudatuste jõustumist e-posti teel või avaldades vastava teate Veebilehel. 

 

Tasulised teenused

Tasuliste Teenuste tellimisel on Kasutajal kohustus tasuda ja Magilexil õigus koguda (Kasutaja maksevahendilt) teenustasu (edaspidi “Tasu”), mis vastab tellimise hetkel Kasutajale kuvatud hinnale, vastava Teenuse tingimustele ja käesolevatele Tingimustele.

Tasud võivad olla automaatselt uuenevad, millisel juhul neid uuendatakse automaatselt, kuni Kasutaja poolt tellimuse tühistamiseni. Tellimust on seejuures igal hetkel võimalik tühistada kasutajakonto seadetes. Tellimuse tühistamise korral ei ole Magilexil kohustust tagastada Teenuse eest juba tasutud Tasusid.

Kasutajal on õigus Teenuseid kasutada vaid vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatud viisil. Teenuste kasutamise üheks eeltingimuseks on, et Kasutaja poolt Magilexile esitatud teave on õige ja ajakohane. 

Teenuste kasutamine toimub Kasutaja enda vastutusel. Magilexil on õigus ette teatamata sulgeda Kasutaja konto või peatada tema õigus kasutada teatud Teenuseid või Teenuste osasid, kui Kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi.

Magilexil on õigus ette teatamata peatada Teenuste või nende osade osutamine või piirata nendele ligipääsu, kui see on vajalik hooldus- või parendustööde tegemiseks või muul viisil vajalik Teenuste paremaks muutmiseks. 

Magilex ei vastuta Tingimustega kooskõlas oleval juhul konto sulgemise või Teenuste kättesaadavuse piiramisega põhjustatud kahju hüvitamise eest ühelgi juhul. 

 

Kinnitused ja nõusolekud

 • Kasutaja kinnitab, et on käesolevaid Tingimusi ja Tingimustes viidatud dokumente või põhimõtteid lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud, olenemata sellest, kas kasutate Teenuseid külalisena või registreeritud kasutajana;
 • Kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt kaheksateist (18) aastat vana ning tal on õigus ja vajalikud volitused sõlmida Magilexiga käesolevates Tingimustes kirjeldatud kokkulepet kas enda või Kasutaja poolt esindatava juriidilise isiku nimel;
 • Kasutaja nõustub saama Magilexilt elektroonilisi teateid, mis võivad sisaldada muuhulgas õigusalaseid infot, turunduslikke teateid ja muid olulisi Teenusega seotud teateid nii Magilexilt kui Magilexi koostööpartneritelt.

 

Kasutajakonto

Teatud Teenuste või nende osade kasutamine eeldab Kasutaja poolt kasutajakonto loomist. Sellisel juhul võib Magilex paluda, et Kasutaja avaldaks Magilexile enda kohta käivat teavet, mis on Teenuse osutamiseks vajalik. Kasutajaga seotud info kogumise ja töötlemise suhtes kohaldatakse privaatsustingimusi.

Kui Kasutaja on registreerinud kasutajakonto, vastutab Kasutaja kõikide oma kontoga seotud toimingute eest. Kasutajal ei ole õigust avaldada kolmandatele isikutele oma kasutajakontoga seotud informatsiooni, kontole sisselogimise andmeid ega muul viisil teha kasutajakonto või sellega seotud tasuliste Teenuste kasutamist kättesaadavaks kolmandatele isikutele. 

 

Keelatud kasutusviisid

Teenuseid võib kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel ja vastavalt käesolevatele Tingimustele. 

Teenuste kasutamisel ei ole lubatud:

 • Veebilehel asuva teabe massiline kopeerimine või allalaadimine;
 • Teenuste või mistahes Teenuste osa taasloomine (reverse engineering);
 • Magilexile kuuluva intellektuaalse omandi kogumine, edastamine, muutmine, müümine või kasutamine muul viisil kasusaamise eesmärgil;
 • teiste Kasutajate kohta teabe kogumine, salvestamine või töötlemine;
 • arvutiviiruste, nendele sarnaste tehnoloogiate või muude Magilexi, Teenuseid, Kasutajaid või kolmandaid isikuid kahjustada võivate tehnoloogiate kasutamine;
 • Veebilehe või Teenustega seotud arvutivõrkude või nendes asuvatele kasutajakontodele sissemurdmine või nende muul viisil kahjustamine;
 • Teenuste toimimise häirimine või kahjustamine.

 

Sisu

Autoriõigused.  Teenuste kaudu võib Kasutajatele olla kättesaadav sisu, sealhulgas tekstid, pildid, viited jms. (edaspidi “Sisu”), mis on kas Magilexi intellektuaalne omand või see on Magilexi poolt kogutud ja refereeritud või Magilexile litsentseeritud ning on kaitstud kehtivale õigusele vastavate autoriõigustega. Magilex on oma kaubamärkide, logode ja muu Magilexile kuuluva sisu sisu varaliste õiguste omanik. 

Pretensioonid.  Kui Kasutaja leiab, et Sisu või selle osa rikub tema või kolmanda isiku autoriõigusi, on Kasutajal õigus esitada Magilexile taotlus vastava Sisu eemaldamiseks. Selleks peab Kasutaja Magilexile esitama alljärgneva digitaalselt allkirjastatud taotluse:

 • taotluse esitaja nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • viide võimaliku rikkumise objektiks olevale Sisule või sellise Sisu kirjeldus;
 • kirjeldus rikkumise teadaolevate asjaolude kohta;
 • olemasolul rikkumise asjaolusid tõendavad tõendid;
 • taotleja kinnitus selle kohta, et esitatud andmed on tõesed.

Kõik autoriõigustega seotud teated ja taotlused tuleb saata e-posti teel aadressile info@magilex.ee.  

Õigusnõustamise välistamine. Kuigi Sisu võib sisaldada õigusdokumentide näidiseid, lepingute klauslite näidiseid, kohtulahendeid ja muid õigusvaldkonna ressursse, ei ole Magilex sellise Sisu õigusalast pädevust ja vastavust kehtivale õigusele või ükskõik millise konkreetse situatsiooni asjaoludele vastavust kontrollinud. Sellest hoolimata püüame pakkuda võimalikult asjakohast ja kvaliteetset sisu. Mitte ühelgi juhul ei paku aga Magilex Kasutajale õigusalast nõustamist. Kui vajate abi nõuetele vastava dokumendi koostamisel või õigustoimingu tegemisel, siis soovitame kindlasti konsulteerida professionaalse juristi või advokaadiga. 

Teistele veebilehtedele linkimine.  Veebilehe Sisu võib viidata kolmandate isikute poolt hallatavatele veebilehtedele ja kolmandate isikute poolt pakutavale sisule. Magilex pakub selliseid linke vaid Kasutajate mugavuse huvides. Magilex ei kontrolli selliste veebilehtede sisu ja ei vastuta seal asuva sisu õigsuse eest.  Sellise kolmanda osapoole veebilehe külastamisel teeb Kasutaja seda täielikult oma vastutusel ja on kohustatud järgima vastava veebilehe kasutustingimusi. 

 

Tagasiside

Teenustega seotud tagasiside, kommentaarid, tehnilise toe taotlused ja muuda teated saadetakse e-posti teel aadressile info@magilex.ee. Saates Magilexile ideid, ettepanekuid, dokumente või ettepanekuid (edaspidi „Tagasiside”), nõustute, et (i) teie Tagasiside ei sisalda kolmandate osapoolte konfidentsiaalset teavet, (ii) Magilexil ei ole Tagasisidega seoses konfidentsiaalsuskohustust ja (iii) annate Magilexile tagasivõtmatu, tasuta ja tähtajatu ülemaailmse litsentsi Tagasisidet kasutada, modifitseerida, valmistada sellest tuletatud teoseid, seda avaldada, levitada ja alllitsentsida ning te loobute kõikidest võimalikest eeltooduga seotud ja Magilexi või selle Kasutajate suhtes tekkida võivatest nõuetest.

 

Vääramatu jõud

Magilex ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest Teenuste osutamisel või Veebilehe kasutamisel, mida põhjustavad Magilexi kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Magilexi andmeside ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

 

Tingimuste muutmine

Magilexil on igal ajal õigus ühepoolselt käesolevaid Tingimusi, Veebilehe sisu ja Teenuseid muuta. Magilex teavitab Kasutajaid Tingimuste muutmisest mõistliku aja ette, kuid ei vastuta selle eest, kas Kasutaja sellist teadet loeb või sellest aru saab. 

 

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Teenustele ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust. Võimalikud vaidlused Magilexi ja Kasutaja vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste tulemusena ei õnnestu vaidlust mõistliku aja jooksul lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.